Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

futureiscoming
20:27
2908 5293 300
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
futureiscoming
20:27
5219 fc5d 300
'Kasai' by Joseph Biwald
Reposted fromvolldost volldost viasoadysta soadysta
futureiscoming
20:27
3450 6f8a 300
Reposted fromnezavisan nezavisan viasoadysta soadysta
futureiscoming
20:27
1115 f968 300
futureiscoming
20:27
9881 57f1 300
futureiscoming
20:27


Gustav Klimt
futureiscoming
20:26
futureiscoming
20:25
Reposted frompffft pffft viastrzepy strzepy
futureiscoming
20:25
9788 2ea8 300
Reposted frommakle makle viastrzepy strzepy
futureiscoming
20:25
3017 1829 300
Reposted fromzelbekon zelbekon viastrzepy strzepy
futureiscoming
20:25
3633 9902 300
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrzepy strzepy
futureiscoming
20:25
3337 1a3d 300
Reposted fromkarmacoma karmacoma viastrzepy strzepy
futureiscoming
20:24
2652 d426
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafreeway freeway
futureiscoming
20:22
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
— już raz zniknął
Reposted fromstrangeme strangeme viafreeway freeway
futureiscoming
20:22
4280 c2c1 300
Reposted fromoll oll viafreeway freeway
futureiscoming
20:22
4277 9613 300
Reposted fromoll oll viafreeway freeway
futureiscoming
20:21
4269 a2fa 300
-J. Żulczyk
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viafreeway freeway
futureiscoming
20:20
Poprzez stosowanie zasad savoir-vivre’u w życiu codziennym możemy wpływać na nasze otoczenie i, choćby na małą skalę, być inspirującym przykładem dla innych. Niewykluczone, że gdy machniecie kierowcy ręką w podziękowaniu za miły gest, następnym razem będzie on bardziej skłonny wpuścić innych na swój pas ruchu. Nigdy nie wiadomo, co może wyniknąć z niewinnego skinięcia dłonią.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viafreeway freeway
futureiscoming
20:20
3806 f1a6 300
Reposted fromxalchemic xalchemic viafreeway freeway
futureiscoming
20:18
4162 8c80 300
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl