Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

futureiscoming
20:05
8282 b142 300
Reposted fromTamahl Tamahl viabercik bercik
futureiscoming
20:05
7361 361c 300
Reposted from4777727772 4777727772 viabercik bercik
futureiscoming
20:05
9798 87c0 300
Reposted fromzelbekon zelbekon viabercik bercik
futureiscoming
20:05
9797 43ef 300
Reposted fromzelbekon zelbekon viabercik bercik
futureiscoming
20:04
9793 1353 300
Reposted fromzelbekon zelbekon viabercik bercik
futureiscoming
20:04
Reposted fromFlau Flau viabercik bercik
futureiscoming
20:04
9129 3f5c 300
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabercik bercik
futureiscoming
20:04
Reposted fromTullfrog Tullfrog viabercik bercik
futureiscoming
20:04
7157 6800 300
Reposted from4777727772 4777727772 viabercik bercik
futureiscoming
20:04
7446 ec8d 300
Reposted fromzelbekon zelbekon viabercik bercik
futureiscoming
20:04
9851 2071 300
Reposted fromoll oll viafreeway freeway
futureiscoming
20:04
9476 4508 300
Reposted fromrichardth richardth viafreeway freeway
futureiscoming
20:04
Mam 28 lat i ulubiona część mojego dnia to ten moment w którym kładę się do łóżka, przychodzi do mnie kot i razem zasypiamy. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viafreeway freeway
futureiscoming
20:03
futureiscoming
20:03
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viafreeway freeway
futureiscoming
20:03
9824 db56 300
Reposted fromoll oll viafreeway freeway
futureiscoming
20:03
7993 3bcf 300
Reposted fromretro-girl retro-girl viafreeway freeway
futureiscoming
20:03
9755 8ab9 300
Reposted fromcalifornia-love california-love viafreeway freeway

September 25 2018

futureiscoming
18:51
futureiscoming
18:50
0878 8953 300
Reposted fromnebthat nebthat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl