Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

futureiscoming
19:25
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
futureiscoming
19:24
5460 fb0f 300
Reposted fromnutt nutt viaoski oski
futureiscoming
19:17
9102 6709 300
Reposted frommartynkowa martynkowa viadelain delain
futureiscoming
19:17
1772 685d 300
Reposted fromLittleMe LittleMe viaEllaElla EllaElla
futureiscoming
19:12
4493 89e4 300
Reposted fromzelbekon zelbekon viahemsbeach hemsbeach
futureiscoming
19:12
3806 1bb6 300
Reposted from4777727772 4777727772 viajabolmax jabolmax
futureiscoming
19:12
Reposted fromDennkost Dennkost viaTabsla Tabsla
futureiscoming
19:12
futureiscoming
19:09
7321 bb51 300
Reposted from4777727772 4777727772 vialittlemouse littlemouse
futureiscoming
19:09
futureiscoming
19:09
2422 7de4 300
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianoisetales noisetales
futureiscoming
19:09
2405 ae38 300
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianoisetales noisetales
futureiscoming
19:09
2341 22ee 300
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianoisetales noisetales
futureiscoming
19:08
Reposted fromFlau Flau viaxszerlit xszerlit
futureiscoming
19:08
futureiscoming
19:08
8145 f4db 300
Reposted fromrol rol viabercik bercik
19:08
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
futureiscoming
19:07
4206 de9f 300
Reposted fromtfu tfu viainnocencja innocencja
futureiscoming
19:07
6635 d0c2 300
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaBananaRama BananaRama
futureiscoming
19:06
Play fullscreen
It's a long way down.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl