Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

futureiscoming
21:05
4774 3ee2 300
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viastrzepy strzepy
futureiscoming
20:00
0781 a9cf 300
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
futureiscoming
20:00
0850 6158
Reposted fromonosendai onosendai viastrzepy strzepy
futureiscoming
20:00
futureiscoming
19:59
futureiscoming
19:59
6264 d390 300
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
futureiscoming
19:58
futureiscoming
19:58
1326 1930 300
Reposted fromMtsen Mtsen viainnocencja innocencja
futureiscoming
19:58
7606 70c9 300
Reposted fromrof rof viainnocencja innocencja
futureiscoming
19:56
Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
futureiscoming
19:53
3178 05a4 300
Reposted fromzciach zciach viainzynier inzynier
19:53
3585 dde8 300
Reposted fromtiberiusmulder tiberiusmulder viainzynier inzynier
19:53
3678 5c0a 300
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viabercik bercik
futureiscoming
19:53
futureiscoming
19:52
9759 2ab1 300
Reposted fromkaiee kaiee viastrzepy strzepy
futureiscoming
19:51
3772 d61b 300
Liz the Siamese Cat is an expert swimmer
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viastrzepy strzepy
19:51
8379 8533 300
Reposted fromkefka kefka viastrzepy strzepy
futureiscoming
19:50
19:50
futureiscoming
19:49
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
— Piotr C./ Pokolenie Ikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl