Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

futureiscoming
19:08
7067 dc8b 300
Reposted fromkaiee kaiee viarobaczek robaczek
futureiscoming
19:08
futureiscoming
19:06
4941 2305 300
the only good nation
Reposted fromhannes hannes viahagis hagis
futureiscoming
19:06
6953 800b 300
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaMrrruk Mrrruk
futureiscoming
19:06
7968 9386 300
Reposted fromparkaboy parkaboy
futureiscoming
19:05
9440 63f7 300
Fargo S01E06
futureiscoming
19:05
7848 8173 300
Reposted fromgobla gobla viatoniewszystko toniewszystko
futureiscoming
19:05
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viabeatkazz beatkazz
futureiscoming
19:05
7955 19ce 300
Reposted fromsiegmunda siegmunda viawrite-url-here write-url-here
futureiscoming
19:02
7983 07e1 300
Reposted fromMeshirr Meshirr
futureiscoming
17:00
7076 516e 300
Reposted frominsatiability insatiability viakiteandra kiteandra
futureiscoming
17:00
7700 cb55 300
Reposted fromInnominate Innominate viacosette cosette
futureiscoming
16:58
0471 08e0 300
Reposted fromsohryu sohryu viaBadyl Badyl
futureiscoming
16:58
5585 4fa2 300
Reposted fromstroschek stroschek viavanite vanite
futureiscoming
16:57
Reposted fromjohn-d john-d viaOnly2you Only2you
futureiscoming
16:56
Reposted fromFlau Flau viaFreXxX FreXxX
futureiscoming
16:56
3971 2994 300
Reposted fromtfu tfu viapanpancerny panpancerny
futureiscoming
16:54

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viastrzepy strzepy
16:54
1029 d9c9 300

stachionalgeographic:

sydney-leathers:

Two cats being interrupted by themselves from an alternate dog dimension

It isn’t worth it!

Reposted fromsleepingmisery sleepingmisery viastrzepy strzepy
futureiscoming
16:53
7320 6117 300
Reposted frombruxa bruxa viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl