Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

futureiscoming
16:19
8077 9e88 300
Reposted fromhagis hagis viainzynier inzynier
futureiscoming
16:18
8442 7a12 300
Reposted fromsoSad soSad viazwierzejuczne zwierzejuczne
futureiscoming
16:18
futureiscoming
16:18
8053 f706 300
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viafreeway freeway
futureiscoming
16:18
0163 4de6 300
Reposted fromsiegmunda siegmunda viabercik bercik
futureiscoming
16:17
6131 4bb9 300
Reposted fromtfu tfu viazelbekon zelbekon
16:17
6706 8c96 300
Reposted fromAmericanlover Americanlover
16:17
6701 a9dd 300
Reposted fromAmericanlover Americanlover
futureiscoming
16:17
6363 d9b0 300
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaAmericanlover Americanlover
futureiscoming
16:17
futureiscoming
16:16
futureiscoming
16:16
2661 bddf 300
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier
futureiscoming
16:16
3045 0baa 300
Reposted fromtgs tgs viamole-w-filizance mole-w-filizance
16:16
1096 4673 300
Reposted fromsoplica soplica viafreeway freeway
futureiscoming
16:15

Ważne jest, aby pozwolić pewnym rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu dumy, słabości czy pychy, ale po prostu dlatego, że na coś już nie ma miejsca w twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jesteś.

— Paulo Coelho, Zahir
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafreeway freeway
futureiscoming
16:15
5772 3940 300
Disappointed Baba :/
Reposted fromcrazypolish crazypolish viaExfeletes Exfeletes
futureiscoming
16:15
Reposted fromFlau Flau viaExfeletes Exfeletes
16:15
1518 5a83 300

arrant:

not okay

Reposted fromfuckblack fuckblack viastrzepy strzepy
futureiscoming
16:14
5163 ede6 300
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaMsCaptain MsCaptain
futureiscoming
16:14
1436 0637 300
Reposted fromniewychowana niewychowana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl