Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

futureiscoming
20:06
6748 c9ea 300
Reposted fromzazycieniezwyczajne zazycieniezwyczajne viahash hash
futureiscoming
20:06
6669 0447 300
Reposted fromtotal1ty total1ty viahash hash
futureiscoming
20:05
8174 463a 300

olivierhertel:

Pretty Little Things

futureiscoming
20:05
6618 0593 300
Reposted fromzie zie viahash hash
futureiscoming
20:05
5660 2e87 300
Reposted frompiehus piehus viaPuck152 Puck152
futureiscoming
20:04
6304 04f6 300
Reposted fromtojika4 tojika4 viacarmenluna carmenluna

March 24 2019

futureiscoming
21:54
6160 a656 300
Reposted fromtorinagay torinagay viaSkydelan Skydelan
futureiscoming
21:54
futureiscoming
21:16
5924 0847 300
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
futureiscoming
21:15
5834 b7e0 300
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan
futureiscoming
21:14
4135 11d8 300
Reposted frominto-black into-black viaSkydelan Skydelan
21:13
8461 9d51 300
Reposted fromfucktyczniexoxo fucktyczniexoxo viaevildoro evildoro
futureiscoming
21:13
3124 1e61 300
Reposted fromsober sober viaSkydelan Skydelan
futureiscoming
20:49
3264 a189 300
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaSkydelan Skydelan
futureiscoming
20:49
1410 6f5c 300
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaevildoro evildoro
futureiscoming
20:49
5834 b7e0 300
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan
futureiscoming
16:01
Najpierw myślałam, że najbardziej samotna jestem, kiedy zasypiam sama i wyobrażam sobie siebie w zupełnie innym życiu. Potem okazało się, że bardziej samotna jestem, kiedy zasypiam z człowiekiem, który w ogóle mnie nie obchodzi.
— Anna Ciarkowska, Pestki
Reposted frombeltane beltane
futureiscoming
16:00
I myślę, że on też tak mnie widzi. Smukła, prosta linia, która marszczy się i fałduje, którą pokrywają plamki, kropki odrastających włosów, nierówności, grudki i szorstkości. Zakrywam się, jak mogę, żeby tylko nie dostrzegł, jak się przeobrażam, jak się uczłowieczam.
— Anna Ciarkowska, Pestki
Reposted frombeltane beltane
16:00
8331 1df8 300
Reposted frommicrowalrus microwalrus viabeltane beltane
futureiscoming
15:42
4109 4e09 300
Reposted from1911 1911 viakatt katt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl