Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2019

futureiscoming
20:05
2924 7a35 300
futureiscoming
20:05
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
19:56
3390 523c 300
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viarisa risa
futureiscoming
19:56
8937 b9fe 300
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamalinowowa malinowowa
futureiscoming
19:53
0965 6f62 300
Reposted fromqb qb viamalinowowa malinowowa
futureiscoming
19:53
8817 13aa 300
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamalinowowa malinowowa
futureiscoming
19:52
2346 ffbb 300
futureiscoming
19:52
4442 ed85 300
futureiscoming
19:52
5674 52c0 300
Reposted fromtotal1ty total1ty vialilaschwarz lilaschwarz
futureiscoming
19:51
7553 0f5b 300
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viajustmine justmine
futureiscoming
19:50
0888 bd7b 300
Reposted fromhestjapa hestjapa viajustmine justmine
futureiscoming
19:50
futureiscoming
19:49
9038 fe68 300
Reposted fromLotte Lotte viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
futureiscoming
19:49
3943 da66 300
Reposted frompunisher punisher viaOkruszek Okruszek
futureiscoming
19:46

nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

— Jan Twardowski
futureiscoming
19:45
4862 4535 300
Reposted fromteijakool teijakool viaadremdico adremdico
futureiscoming
19:45
4179 cc97 300
Reposted fromkrzysk krzysk viaeternaljourney eternaljourney
futureiscoming
19:45
19:45
8542 899b 300
Reposted fromirmelin irmelin viaeternaljourney eternaljourney
futureiscoming
19:45
Życie nie polega wyłącznie na babraniu się w przeszłości i walce z przeciwnościami losu. Czasem należy po prostu się nim cieszyć.
— Estelle Maskame
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viahaszraa haszraa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl